Velká Bíteš

Charakteristika předmětu

 

Zeměpis je předmět na rozhraní přírodních a společenských věd. Úzce souvisí s předměty přírodopis, dějepis, občanská nauka, fyzika a dalšími.

Vede žáky k orientaci na mapě a práci s mapou.

Seznamuje žáky s jednotlivými kontinenty, vede je k poznávání České republiky a poznávání místní krajiny.

Učí aplikovat zeměpisné poznatky v praktickém životě.

 

Týdenní hodinová dotace dle ŠVP

6. ročník - 1 h týdně

7. ročník - 2 h týdně

8. ročník - 2 h týdně

9. ročník - 1 h týdně

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

  • Předmět bude vyučován ve vyučovacích jednotkách - 45 min.
  • Hodiny zeměpisu probíhají (pokud to umožní rozvrh hodin školy) v učebně zeměpisu, která je vybavena dataprojektorem, počítačem s přístupem na internet, závěsným systémem map.
  • Pořádané exkurze souvisí s dějepisnýma. V každém ročníku jsou zaměřeny na jinou oblast.
  • V 8 a 9. ročníku existuje povinně volitelný předmět Společenskovědní seminář, který úzce souvisí se zeměpisem.