Velká Bíteš

Charakteristika předmětu

Přírodopis je koncipován jako předmět, který má žáky především motivovat k zájmu o přírodu. Poskytuje základní informace o rozmanitosti přírody živé i neživé (se specifický zřetelem na přírodu regionu), organismů a důležitosti ochrany přírody.

Umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se.

Učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě.

Vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích.

Je zaměřen na zajímavosti způsobu života jednotlivých druhů resp. skupin organismů,  jejich nároků na přírodní prostředí, rozšíření na Zemi.

 

Týdenní hodinová dotace dle ŠVP

6. ročník 2h/týdně

7. ročník 2h/týdně

8. ročník 2h/týdně

9. ročník 1h/týdně

 


Organizační vymezení vyučovacího předmětu:

 

  • Předmět bude vyučován ve vyučovacích jednotkách - 45min.
  • Hodiny přírodopisu probíhají (pokud to umožní rozvrh hodin školy) v odborné učebně přírodopisu, která je vybavena videem, projektorem, počítačem s přístupem na internet, ozvučením, mikroskopem smožností připojení CCD kamery.
  • Pro praktická cvičení jsou k dispozici mikroskopy a laboratorní potřeby, určovací klíče, literatura.
  • Terénní výuka bude zařazována podle podmínek.
  • Exkurze tématicky zaměřené na přírodu regionu absolvují žáci 2-3x v průběhu 3. období
  • V 8. a 9. ročníku je předmět rozšířen o volitelný předmět Seminář a praktika z přírodopisu, který rozšiřuje praktické dovednosti žáků.