Velká Bíteš

Tematické plány

Občanská výchova

Výuka ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu

6. ročník:

Člověk ve společnosti:

 • Naše škola – život ve škole, školní řád, žákovská samospráva, vklad vzdělání pro život
 • Naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice a pověsti, ochrana památek
 • Naše vlast – vlast a vlastenectví, zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, významné osobnosti, státní symboly, státní svátky, významné dny, mateřský jazyk, národní zvyklosti a tradice
 • Kulturní život – kulturní hodnoty, kulturní tradice, kulturní instituce, masová kultura, masmédia
 • Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi

7. ročník:

Člověk ve společnosti:

 • Vztahy mezi lidmi - mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
 • Zásady lidského soužití – morálka a mravnost, pravidla chování, dělba práce, spolupráce lidí

Stát a právo:

 • Lidská práva – zákl. lid. práva, práva dítěte, ochrana a poškozování práv, šikana, diskriminace, úprava práv v dokumentech

Člověk jako jedinec:

 • Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter
 • Vnitřní svět člověka - vnímání, poznávání a posuzování sebe i druhých, osobní hodnoty, sebehodnocení
 • Osobní rozvoj – životní cíle a plány, význam vůle a osobní kázně

8. ročník:

Stát a právo:

 • Právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu, občanství, Ústava ČR, složky státní moci, obrana státu
 • Státní správa a samospráva – orgány a instituce státní správy a samosprávy
 • Principy demokracie – znaky demokracie, politické strany, význam a formy voleb
 • Právní řád ČR – význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů
 • Protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání, korupce
 • Právo v každodenním životě – význam právních vztahů, styk s úřady, základní práva spotřebitele

9. ročník:

Člověk, stát a hospodářství:

 • Majetek a vlastnictví – forma vlastnictví, ochrana vlastnictví, hospodaření, banky
 • Peníze – funkce a podoby peněz, rozpočet
 • Výroba, obchod, služby – jejich funkce
 • Principy tržního hospodářství – trh, nabídka, poptávka, podnikání
 • Mezinárodní vztahy, globální svět:
 • Evropská integrace – Evropská unie
 • Mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpečnostní, mezinárodní organizace
 • Globalizace – globální problémy, jejich příčiny, způsoby řešení