Velká Bíteš

Hodnocení žáků

Písemné testy a práce jsou hodnoceny  známkou podle platného klasifikačního řádu školy.

Ústní prezentace jsou hodnoceny podle předem daných kritérií:

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4
1...............výborný
2...............dobrý
3...............slabý
4...............nedostatečný

- Žák hovoří v celých větách za správného použití jednoduchých gramatických struktur.
- Žák využívá slovní zásobu.
- Žák hovoří nahlas a zřetelně.
- Žák dodržuje kulturu ústního projevu.
- Žák odpoví na doplňující otázku.

Nedílnou součástí hodnocení žáků je sebehodnocení a žákovské portfolio.
Sebehodnocení se provádí po skončení každého většího tématického celku formou tabulky a je také součástí celkového sebehodnocení žáka před každou schůzkou SRPŠ.

Ukázka sebehodnocení: žáci volí :-), :-|, :-(
Co už umím - Jmenuji se, bydlím 
představit sebe a jiné osoby
zeptat se na jméno, bydliště a telefonní číslo
odpovídat na jednoduché otázky
vyplnit jednoduchý formulář
napsat několik informací o sobě
přípravit se na hodinu
spolupracovat
Podpis rodičů

Do žákovského portfolia si žáci ukládají práce, které svědčí o jejich pokroku v předmětu. Mohou to být např. projekty, drobné písemné práce, opakovací testy, prezentace, sebehodnocení, atd.