Velká Bíteš

Výuka

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Velká Bíteš od 7. do 9. ročníku jako další cizí jazyk s celkovou časovou dotací 7 hodin:

7. ročník – 3 hodiny týdně
8. ročník – 2 hodiny týdně
9. ročník – 2 hodiny týdně

Cílem výuky je osvojení jazykových dovedností na úrovni A1 SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Znamená to, že žák rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím a umí je používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, například o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní.