Velká Bíteš

Učivo matematiky

6. ročník

 • Dělitelnost přirozených čísel
 • Úhel
 • Osová souměrnost
 • Desetinná čísla
 • Trojúhelník
 • Objem a povrch kvádru a krychle

7. ročník

 • Zlomky
 • Shodnost
 • Celá čísla
 • Racionální čísla
 • Čtyřúhelníky
 • Poměr
 • Přímá a nepřímá úměrnost
 • Hranoly
 • Procenta

8. ročník

 • Druhá mocnina a odmocnina
 • Pythagorova věta
 • Mocniny
 • Kružnice a kruh
 • Válec
 • Výroky
 • Lineární rovnice
 • Množiny bodů dané vlastnosti
 • Konstrukční úlohy

9. ročník

 • Lomené výrazy
 • Podobnost
 • Funkce
 • Soustava rovnic
 • Jehlan, kužel, koule
 • Základy finanční matematiky