Velká Bíteš

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět MATEMATIKA pokrývá vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.Vyučovací předmět je založen především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.

Matematika připravuje žáky k řešení reálných situací, poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.

Žáci si osvojují pojmy a matematické postupy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití, rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení a logické a kritické usuzování. Matematika klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům.

Tento předmět je úzce spjat s ostatními předměty (fyzika, chemie, zeměpis,...). Prolíná celým základním vzděláním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

V 6. - 8. ročníku probíhá výuka matematiky 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 5 hodin týdně.