Velká Bíteš

Charakteristika předmětu

Obsahové vymezení předmětu

Předmět fyzika patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a svým charakterem výuky spolu s předměty chemie, přírodopis a zeměpis umožňuje žákům porozumět zákonitostem přírodních procesů, uvědomovat si jejich užitečnost a aplikovat je v praxi. Navazuje na výuku matematiky, přírodovědy a prvouky na 1. stupni ZŠ.
 
Časové vymezení předmětu

Předmět se vyučuje od 6. do 9. ročníku:

6. ročník - 1 hod. týdně
7. ročník - 2 hod. týdně
8. ročník - 2 hod. týdně
9. ročník - 2 hod. týdně (1 disponibilní)

Organizační vymezení předmětu

Výuka předmětu probíhá ve speciální učebně fyziky. Ve výuce budou následující formy práce: frontální výuka, skupinová práce, spolupráce na projektech a jejich prezentace, laboratorní práce. Zohledňujeme individuální potřeby žáků - spec. poruchy učení (vypracování IVP), nadané žáky(zadávání zajímavých složitějších úloh a pokusů a řešení FO). Pro žáky 9. ročníku organizujeme exkurzi.