Velká Bíteš

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta


Environmentální výchova je chápána jako výchova, směřující k souladu člověka s životním prostředím (z anglického environmental - týkající se životního prostředí). Zasahuje do různých oblastí lidských aktivit. Někdy se setkáváme také s pojmem výchova k trvale udržitelnému způsobu života, což může být chápáno jako synonymum pro environmentální výchovu.
Není zcela totožná s výchovou ekologickou, jejímž cílem je naučit se chápat vztahy v ekosystému. Ekologie totiž není věda o ochraně životního prostředí, jak je často mylně chápána, ale věda o vztazích mezi organismy a prostředím a organismy navzájem.

V současné době je environmentální výchova součástí vzdělávacího procesu na naší škole a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni.

Máme zpracované Dlouhodobé cíle v oblasti EVVO a každoročně aktualizujeme a vyhodnocujeme Roční plán EVVO. 
Tyto dokumenty se nám daří v dostatečné míře naplňovat. 

Snažíme se o ekologizaci provozu školy.

Realizujeme výuku v terénu - vycházky a exkurze s EVVO tematikou, některé jsou začleněny do našeho školního vzdělávacího programu. 

• Naučná stezka - Svatá hora (Heřmanov) 5. ročník

• Ekosystémy okolí Velké Bíteše 6. ročník

• Naučná stezka - Mohelenská hadcová step (Mohelno) 7. ročník

Mezi naše aktuální záměry patří:
 
Ověřování Regionální učebnice Bítešsko ve výuce a hledání prostředků na tisk publikace pro všechny naše žáky.

Pokračování v postupné realizaci učebny v přírodě. Jsou připravené webové stránky http://ucebnavprirode.webnode.cz/. Na těchto stránkách se o učebně dozvíte podrobnější informace. 
studie.jpg

 

 

Mgr. Pavel Holánek

Koordinátor EVVO na ZŠ Velká Bíteš

 

Projekty (granty) s environmentálním zaměřením

 Projekty v roce 2011

 • Regionální učebnice - regionální učebnice vytvořená pro žáky 1. i 2. stupně základní školy obsahuje souhrn základních informací o regionu Velké Bíteše a okolí. Učebnice má podobu „šanonu" + základními faktografické údaje (s řadou mezipředmětových vztahů). Žáci si ji budou průběžně doplňovat v různých předmětech pracovními listy a výstupy z hodin, projektů, úkolů apod. V průběhu školní docházky si tak budou žáci vytvářet svoje „regionální portfolio". Současně je vytvořena i metodika pro učitele obsahující pracovní listy a náměty jak využívat učebnici. Tato v praxi ověřovaná učebnice bude následně předlohou, návodem pro vydávání podobných učebnic v dalších regionech. Učebnice je součástí projektu Semínka environmentálního vzdělávání podaného Chaloupky o. p. s. v rámci programu OPVK EU, jehož cílem je rozšíření a inovace výuky na školách v kraji Vysočina formou školních projektů, vzdělávacích programů a regionálních učebnic. Tři pilotní regionální učebnice vznikly pro okolí Moravských Budějovic, Velké Bíteše a pro oblast Brtnice-Okříšky. V letošním školním roce byla publikace vytištěna v nákladu 200 ks a ověřována při výuce různých předmětů.

Projekty v roce 2010

Vzdělávání pro místní udržitelný rozvoj

 • Vzdělávací projekt v rámci Podpory komunitní funkce škol projektu Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu - Chaloupky o.p.s. Cílem našeho projektu bylo zlepšit vztah lidí k životnímu prostředí regionu pomocí různých akcí. Vzbudili jsme zájem o region a připravili naučnou stezku, ke které byl vytvořen tištěný průvodce. Aby se veřejnost blíže seznámila s okolím, obnovili jsme tradici turistického pochodu. Aktivity žáků byly směřovány do přírodní učebny a do terénu v rámci regionu. Realizován v období květen 2010 - duben 2011, podpořen Chaloupky o.p.s.Projekt Vzdělávání pro místní udržitelný rozvoj se zaměřil na vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a na zapojení žáků naší školy a veřejnosti do konkrétních akcí směřujících k utváření vztahu a seznamování se s regionem.
 • V rámci akcí pro žáky proběhlo celkem 9 exkurzí a vycházek (na přírodovědně zajímavá místa v regionu - NPR Mohelenská hadcová step, PP Olšoveček, PP a NS Květnice, PP a NS Šebeň, NS Svatá hora, Ekosystémy Bítešska, Minerály Bítešska, Velká Bíteš před 100 lety, Využití hornin ve VB), 7 vyučovacích hodin se uskutečnilo v prostředí přírodní učebny, žáci byli zapojeni do 2 žákovských projektů (Den stromů, Den bez aut), absolvovali 1 výukový program (Naše obec- jak se vám líbí?). Zmíněných aktivit se zúčastnilo celkem 750 žáků.
 • Naše škola byla v rámci projektu také hlavním organizátorem a koordinátorem celé řady vzdělávacích akcí pro veřejnost. Patřily k nim: Svatováclavský pochod, Evropská noc pro netopýry, besedy Z ptačí perspektivy a Drahé kameny. Důležitou částí projektu byla komunitní plánování (proběhla celkem 3 veřejná plánovací setkání - v budově ZŠ, městském muzeu a městské knihovně), při nichž se získávaly podněty k přípravě akcí, z nichž se některé uskutečnily, které měly probouzet zájem veřejnosti a žáků o problematiku životního prostředí a utvářet vztah k regionu. Při těchto akcích pro veřejnost se nás celkově sešlo 230.
 • Na jejich přípravě a průběhu se podílel realizační tým (akční skupina) tvořený zástupci místních organizací (ZŠ Velká Bíteš, Pionýrská skupina VB, Muzejní spolek Velkobítešska, MěÚ Velká Bíteš), který se sešel celkem 5 krát.
 • Kromě zmiňovaných činností vznikla v terénu vyznačená 19 km naučná stezka „Už ty mlýny doklapaly" (interpretace místního dědictví) vedoucí po zajímavostech v okolí Velké Bíteše, Vlkova a Křoví, k níž vznikl i tištěný průvodce. Připravili jsme rovněž 10 pracovních listů pro výuku v přírodní učebně. Dne 6. dubna proběhlo slavnostní zakončení projektu s výstavou výstupů z uskutečněných aktivit. Na květen chystáme realizaci stavby altánu, jako zázemí pro výuku a akce v přírodní učebně. Projekt svým uskutečněním umožnil lidem zapojit se do řešení místních problémů, ale i seznámit se blíže se svým okolím.

Přírodní učebna - centrum udržitelného rozvoje

 • Projekt zaměřený na podporu akcí pro veřejnost v našem městě a výuku žáků, s regionální problematikou životního prostředí, přírodních zahrad a interpretaci místního dědictví. Centrem těchto aktivit bude přírodní učebna s altánem u Základní školy Velká Bíteš. Podpořeno: Nadace Partnerství více na www.skolaprozivot.cz . Realizace září 2010 - červen 2011 Podpora akcí pro veřejnost se zaměřením na region. Akce pro žáky se zaměřením na region, výsadba dřevin. Využití přírodní učebny, vybudování a využívání altánu. Tisk Průvodce naučnou stezkou „Už ty mlýny doklapaly". Přednášky: Přírodní prvky v zahradě (Holuša), Zdravá zahrada (Vlašínová), Motivační exkurze- Tulln - Rakousko, Zahradní slavnost k zakončení projektu 21.6.2011

Projekty v roce 2009

 • Příroda kolem nás - projekt v rámci rozvojové programu MŠMT - Podpora EVVO v roce 2009, byl zaměřen na podporu zavádění principů EVVO do výuky různých předmětů a to s využitím regionálních podmínek, dále jsme realizovali školní EVVO projekt s aktivním zapojením žáků, podpořili jsme výuku v přírodě jako nedílnou součást vzdělávání na naší škole, vytvořili jsme vlastní pomůcky s tematikou EVVO. Cílenými akcemi pro učitele zvyšujeme ekogramotnost pedagogického sboru. Zapojili jsme veřejnost do dění u nás na škole.

Projekty v roce 2008

 • Podání žádosti v rámci rozvojového programu podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008 s projektem - Učíme se v přírodě. - nepodpořeno, realizace v omezené podobě.
 • Dřeviny v přírodní učebně základní školy Velká Bíteš Sadová - projekt realizovaný 25. října 2008 podpořený u nadace Partneství v rámci programu - Strom života. Uspořádali jsme oslavu Dne stromů jejímž hlavním cílem bylo podpořit zapojení veřejnosti do dění ve škole výsadbou 37 dřevin do nově budované učebny v přírodě. Zapojilo se 71 účastníků.
 • V rámci OP VPK jsme byli partnery na připravovaném projektu Partnerství pro kooperativní výuku v kraji Vysočina - část projektu zaměřená na podporu výuky zaměřené na terénní výuku v rámci regionu. Nepodpořen.

Projekty v roce 2007

 • Příroda Velké Bíteše a okolí jako zdroj informací pro EVVO. Tento projekt byl podán v rámci grantového programu kraje Vysočina pro rok 2007: Životní prostředí - zdroj bohatství Vysočiny, který podporuje projekty v oblasti environmentální osvěty. Vydány letáky o ŽP regionu, přednášky pro veřejnost, webové stránky. Více v sekci projekty.
 • Zavádění environmentální výchovy do výuky na ZŠ Velká Bíteš – Škola pro život v rámci rozvojového programu MŠMT - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007. Více v sekci projekty. Podpořen MŠMT.