Velká Bíteš

Tematické plány

Český jazyk:

6. ročník – výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

Obecné poučení o jazyce: - národní jazyk, nářečí, jazykové příručky
Zvuková stránka jazyka: - spisovná a nespisovná výslovnost
Slovní zásoba a tvoření slov: - způsoby tvoření slov, obohacování slovní zásoby
Tvarosloví: - ohebné slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a jejich mluvnické významy
Skladba: - větné členy, věta jednoduchá, souvětí

7. ročník – výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

Skladba: - věty jednočlenné a dvojčlenné, věty jednoduché a souvětí, základní větné členy, rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět
Tvarosloví: - ohebné a neohebné slovní druhy
Pravopis: - vlastních jmen

8. ročník – výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

Obecné výklady o ČJ: - slovanské jazyky, útvary českého jazyka
Skladba: - věta jednoduchá, souvětí, druhy vedlejších vět, souvětí podřadné i souřadné, významový poměr mezi hlavními větami
Slovní zásoba a tvoření slov: - význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov, slova přejatá
Tvarosloví: - skloňování přejatých slov, prohloubení znalosti o slovních druzích a tvarech slov

9. ročník – výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

Obecné poučení o jazyce: - původ a vývoj ČJ, rozvrstvení národního jazyka, slovanské jazyky
Slovní zásoba a tvoření slov: - obohacování slovní zásoby, význam slova
Tvarosloví: - slovní druhy ohebné a neohebné, mluvnické významy jmen a sloves
Skladba: - souvětí, pořádek slov ve větě, stavba textu

Sloh:


6. ročník – výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

- vypravování + osnova
- popis
- zpráva a oznámení
- výpisky
- výtah
- zásady kultivovaného projevu

7. ročník – výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

- vypravování
- popis
- charakteristika
- líčení
- výtah
- životopis

8. ročník – výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

- charakteristika
- líčení
- výklad
- výtah
- úvaha

9. ročník – výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

- výklad
- úvaha
- publicistické útvary
- proslov
- diskuse
- funkční styly
- slohové útvary

Literatura:

6. ročník – výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

- lidová slovesnost
- báje a pověsti
- pohádky
- bajky a příběhy o zvířatech
- příběhy s dětským hrdinou
- poezie

7. ročník – výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

- pověsti
- epos
- cestopisy
- balady a romance
- poezie
- povídka, novela
- román
- drama, divadlo

8. ročník - výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

- počátky česky psané literatury
- středověká literatura
- renesanční a barokní literatura
- literatura 19. století
- regionální literatura

9. ročník - výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

- literatura 1. poloviny 20.století – česká i světová
- literatura 2. poloviny 20.století – česká (oficiální, exilová, samizdatová) i světová
- současná česká i světová literatura