Velká Bíteš

Výuka

Cílem výuky je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. K jeho dosažení přispívá správná volba pomůcek (bohatý obrazový materiál, video a audionahrávky rodilých mluvčích, učebnice, pracovní sešity, autentické materiály, slovníky apod.) a výukových metod (skupinová, partnerská a samostatná práce, frontální vyučování, hry, říkanky, písničky, soutěže, projekty, práce s PC apod). Je kladen důraz na jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení a psaní. Žáci se seznamují s kulturou zemí příslušné jazykové oblasti. Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A2 podle SERR.

Předmět je vyučován ve vyuč. jednotkách 45 min, zpravidla ve třídách dělených v rámci ročníku, v odborné učebně, případně v učebně PC. Součástí výuky jsou i příležitostné akce jako soutěže, výjezdy do zahraničí, exkurze, projekty.