Velká Bíteš

Kariérové poradenství

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ je jednou z náplní práce VÝCHOVNÉHO PORADCE, který pracuje na každé škole. Nerozdává jenom přihlášky na střední školy, ale organizuje různé aktivity, které mají usnadnit žákům devátého ročníku jejich nelehké rozhodnutí – co jít studovat po základní škole. Výchovný poradce na základní škole učí také předmět VOLBA POVOLÁNÍ.

Tématem Kariérového poradenství jsem se zabývala v rámci svého právě ukončeného dvouletého studia VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně.

Zajímalo mě, které faktory ovlivňují žáky při jejich rozhodování. Letošním deváťákům jsem rozdala dotazník, který jsem následně vyhodnotila. Z odpovědí žáků jsem vytvořila model dívky a chlapce, kteří stojí před závažným životním rozhodnutím: podat si přihlášku na střední školu, která je má připravit na jejich budoucí povolání.

Ze zjištěných skutečností mi pak vyšel osobnostní typ DÍVKY, která:

  • si je vědoma významu nejen kvality dosažených studijních výsledků, ale i související výhody pokračovat v dalším studiu bez zkoušek
  • si informace o budoucí škole zjišťuje osobní zkušeností a názorem získaným při návštěvách Dne otevřených dveří škol, nenechává se ovlivnit kamarády, ale ani rodiči
  • je individualitou a neakceptuje příliš sociální faktory, jakými mohou být společné internátní soužití, mnohdy i s bývalými spolužáky
  • má před sebou dlouhou cestu osobního zrání, neboť kladné rysy osobnosti, jakými jsou snaha o kvalitní výsledek studia spojený s individuálním přístupem, jsou sníženy neznalostí situace na trhu práce a možným uplatněním po ukončení studia.

Osobnostní typ CHLAPCE, který se letos rozhodoval pro další studium, lze následně popsat:

  • již velmi přemýšlí o uplatnění po ukončení studia a pečivě si vybírá školu dle kvality studijního programu, má v naprosté většině jasno, kde chce pokračovat ve studiu, ví, jaké jsou možnosti trhu práce
  • svoje cíle dává do souvislosti se svými studijními výsledky, nicméně možnost výhody dalšího studia bez zkoušek přehlíží
  • informace o budoucí škole získává při návštěvách Dne otevřených dveří škol, nebere však v úvahu informace z veletrhu škol
  • se nenechává ovlivnit kamarády, studenty již studujícími danou školu, ale i svými rodiči, volí individuální přístup v pokračování studia, kdy není ovlivněn možností internátního bydlení, společným studiem s bývalým spolužákem ani územní blízkostí školy

Letošní deváťáci jsou již ke studiu přijati. Kam z naší školy odcházejí, vidíte v následujícím grafickém zpracování. Za pár dní žáci devátých tříd opustí naši školu. Mohu jim jen popřát, aby se jim při dalším studiu vedlo dobře. Služby kariérového poradenství ráda nabídnu dalším žákům, kteří budou vycházet příští rok, a také jejich rodičům.

Mgr. Marie Vlčková, výchovná poradkyně na ZŠ Velká Bíteš

Jak se našich 61 vycházejících žáků rozhodlo, můžeme vyčíst z následujícího grafického přehledu:

zs

776 kopie