Velká Bíteš

Projekty

Podpora čtenářské gramotnosti a výuky jazyků

http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/pravidla-pro-publicitu/logolink-op-vk-a-op-vavpi.html

Výzva 56. Podpora čtenářské gramotnosti a výuky jazyků", reg. č.: CZ.1.07/1.100/56.1179.

Naše škola uskutečňuje v rámci podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 56 projekt s názvem „ Čtenářské dílny a jazykové vzdělávání" reg. č.: CZ.1.07/1.100/56.1179.

Celý článek

 

Projekt Příroda Bítešska

fv

Projekt podpořený Fondem Vysočiny Krajem Vysočina realizovaný od září 2014 do září 2015.

Popis projektu

Projekt Příroda Bítešska svými aktivitami environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti přírody, odpadů, úspor a zdrojů energie zvýšil informovanost obyvatel, posílil vztah k přírodě regionu a zapojil veřejnost do péče o životní prostředí.

Celý článek

 

EU peníze školám

Úspěšný projekt Základní školy Velká Bíteš

 logo-eu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 18. května 2010 vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze školám. Výzva EU peníze školám je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Celý článek

 

Projekt - Bezpečnost a archivace dat na Základní škole Velká Bíteš

fvKraj Vysočina vyhlásil v roce 2012 v rámci Fondu Vysočiny grantový program "Informační a komunikační technologie 2012". Tento program je určen na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina. Celkový objem finančních prostředků je 3.500.000 Kč.

Základní škola Velká Bíteš podala žádost v rámci titulu Bezpečnost a archivace dat a byla ji poskytnuta dotace 83.316 Kč. Tato částka tvoří 37,5 % z celkových nákladů 222.176 Kč.

Celý článek

 

Projekt - Webové stránky Základní školy Velká Bíteš

fvV roce 2012 vyhlásil Kraj Vysočina grantový program "Informační a komunikační technologie 2012". Jedná se program fondu Vysočiny, který je určen na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina. Celkový objem finančních prostředků je 3.500.000 Kč.

Základní škola Velká Bíteš podala žádost v rámci titulu Webové stránky a byla ji poskytnuta dotace 10.000 Kč. Tato částka tvoří 40 % z celkových nákladů 25.000 Kč plánovaných na akci.

Celý článek

 

Projekt - Příroda kolem nás (2009)

008.jpg
Projekt „Příroda kolem nás" byl zaměřen na podporu zavádění témat EVVO do výuky různých předmětů a to s využitím regionálních podmínek, dále se realizoval školní EVVO projekt se zapojením žáků, podpořili jsme výuku v přírodě jako nedílnou součást vzdělávání na naší škole, vytvořili jsme vlastní pomůcky s tematikou EVVO. Zvýšili jsme ekogramotnost pedagogického sboru.
Zapojili jsme veřejnost do dění u nás na škole.

Projekt byl podpořen v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009.

 

Celý článek

 

Certifikát udělený společností SCIO

Společnost Scio ve školním roce 2008/2009 zahájila vydávání certifikátů školám, které se aktivně a systematicky věnují oblasti autoevaluace, hodnotí svou vlastní výchovně vzdělávací činnost a starají se tak o zlepšení českého školství.

Základní škola Velká Bíteš tento certifikát obržela za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2007/2008 a 2008/2009 na základě realizace projektu Stonožka a Mapa školy.

Certifikát společnosti Scio
 

Mezinárodní projekt SOCRATES - COMENIUS

Mezinárodní projekt SOCRATES - COMENIUS
3. ročník projektové spolupráce

Partneři: Základní škola J. G. Tajovského Senec a Základní škola Györ Maďarsko

Název programu: Zdravá škola, zdravá mládež

Cíl: Projekt je zaměřený na spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu.

Celý článek

 

Projekt - Dřeviny v přírodní učebně (2008)

007.jpg
Hlavním cílem bylo aktivně zapojit rodiče a děti do dění na naší škole, v tomto případě vysadit stromy v rámci projektu Dřeviny v přírodní učebně.

Celý článek

 

Projekt - Zavádění environmentální výchovy do výuky na ZŠ Velká Bíteš (2007)

Environmentální vzděláváníRozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007. Cílem programu bylo podpořit environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu realizovanou v souladu se školními vzdělávacími programy nebo dosavadními vzdělávacími programy. V souladu se státní vzdělávací politikou a se státním programem EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) České republiky a jeho strategického cíle – praktického uplatňovaní principů udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře společnosti jsme se pokusili začlenit EVVO do našeho školního vzdělávacího programu. Projekt byl podpořen státním rozpočtem ČR. (Poskytovatel dotace - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Celý článek

 

Projekt - Příroda Velké Bíteše (2007)

Ukázka vzorků horninwww.zsbites.cz/priroda

ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579 uspěla při získání prostředků na realizaci projektu Příroda Velké Bíteše a okolí jako zdroj informací pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Tento projekt byl podán v rámci grantového programu kraje Vysočina pro rok 2007: Životní prostředí - zdroj bohatství Vysočiny, který podporuje projekty v oblasti environmentální osvěty (environmentální - týkající se životního prostředí).

Celý článek

 

Adopce na dálku

adopce01Naše škola se účastní tzv. Adopce na dálku, což je vlastně původní projekt Arcidiecézní charity Praha. Prostřednictvím tohoto projektu je možné financovat studium, zdravotní péči a stravu dětem z velmi chudých rodin v zemích jako je např. Indie, Uganda, Kongo ad. Pro děti je tento projekt v podstatě jedinou možností jak získat vzdělání. Protože se nám tento projekt líbí svou myšlenkou, rozhodli jsme se ho také podpořit. V současnosti financujeme studium tří dětí v Indii - chlapce Praveena, Edwina Pinto Sanju a dívku Amalan. Příspěvky vybíráme v únoru, protože školní rok v Indii začíná v červnu. Na jaře roku 2004 jsme poprvé zaplatili studium chlapci Praveenovi. V březnu 2006 jsme z příspěvků žáků a učitelů mohli zaplatit školné dalšímu dítěti - dívce Amalan a v březnu 2008, jsme z vybraných příspěvků zvládli zaplatit studium třetímu dítěti, chlapci Edwinovi. 

Celý článek

 

Projekt SIPVZ

02Školení pedagogických pracovníků v letech 2001 - 2006 v rámci realizace projektu P 1 - Informační gramotnost

Celý článek

 

Přechod dítěte z mateřské do základní školy

ms01Součástí projektu „Přechod dítěte z mateřské do základní školy“ je vzájemná spolupráce Mateřské školy U Stadionu a Základní školy Velká Bíteš, která vychází ze zkušeností a úspěšné spolupráce v minulých letech.

Celý článek

 

Slunce do škol

solarKdyž byla 10. dubna roku 2003 zaregistrována žádost Základní školy Velká Bíteš o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) na akci „ Instalace demonstračního fotovoltaického a fototermického systému“ v rámci projektu 10. A - Slunce do škol, kontaktoval jsem zástupce firmy Ekosolaris, která se realizací projektů využívajících netradiční (obnovitelné) zdroje energie zabývá. Následovala nezbytně nutná procedura od ohlášení drobné stavební úpravy na stavebním úřadu až po smlouvu o dílo s firmou Ekosolaris. Výsledkem těchto činností bylo dne 9. 1. 2004 uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, kdy se SFŽP zavázal poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši 200.000,- Kč. Za zmínku stojí, že celková výše dotace pro všechny školy v ČR představovala částku 4.300.000,- Kč.

Celý článek