Velká Bíteš

Spolupráce

133.jpgSpolupráce je druh sociální interakce. Jedná se o základní formu sociálního chování. Spolupráce (kooperace) znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm podílejí.

Se závěrem roku je vhodné bilancovat z různých úhlů pohledu činnost školy. Tentokrát jsem vybral jsem oblast, která patří k těm nejzajímavějším - spolupráci.

Základní škola Velká Bíteš jako samostatný právní subjekt s jistou mírou autonomie je dle mého názoru instituce, která by měla, podobně jako jiné školy, ve značné míře rozvíjet spolupráci s jinými subjekty, ať už to jsou osoby právnické či fyzické, jednotlivci či skupiny lidí, bítešáci či nebítešáci. To vše za předpokladu, že platí , co je uvedeno ve třetí větě tohoto článku.

Pro přehlednost se pokusím subjekty spolupracující s naší školou rozdělit do několika skupin.

První skupinu tvoří partneři, kteří mají nějakou vazbu na zřizovatele školy,

tedy město Velká Bíteš, které samo je bezpochyby partnerem nejvýznamnějším. Kromě standardních kontaktů škola - zřizovatel se stalo již několikaletou tradicí slavnostní předávání pamětních listů a odměn starostou města vycházejícím žákům 9. ročníku. Zástupci města Velké Bíteše jsou také zváni k významnějším a slavnostnějším událostem během školního roku. Mezi posledními bylo slavnostní předání plakety Přírodní zahrada v září t.r., které bylo vysíláno na programech České televize.

Pravidelným se pravděpodobně stane setkání starosty města s žáky II. stupně v městské knihovně, se kterou mimořádně dobře spolupracují v posledních dvou letech učitelé a žáci naší školy. Především žáci I. stupně a 6. a 7. ročníku se seznamují s chodem knihovny, systémem výpůjček, doplňují si znalosti o bítešských reáliích, pověstech, pracují s krátkými animovanými ukázkami.

Také městské muzeum skýtá prostor pro bližší spolupráci, například v 6. ročníku v rámci tématu Naše obec se zde děti seznamují s historií města, s řemesly, zajímavými exponáty, nebo fotografiemi. V průběhu školního roku využíváme také nabídky ICKK Velká Bíteš včetně prezentace školy ve Zpravodaji. Muzejní spolek Velkobítešska se spolupodílel na přípravách materiálů pro učebnici o regionu Bítešska.

Spolupráce s dalšími pěti školami zřizovanými městem je soustavná, dlouhodobá a rozhodně oboustranně prospěšná. Děti z obou mateřských škol se před příchodem na naši školu coby žáci mohou dobře seznámit především se školním prostředím I. stupně. Využití komorního prostředí koncertního sálu bítešské ZUŠ je předpokladem důstojné realizace výchovných koncertů a někdy i divadelních představení. Takřka 30 žáků ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 115 má k dispozici naši tělocvičnu. Každý rok přechází na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš alespoň 10 našich vycházejících žáků z 9. ročníku, čemuž napomáhá dostatečná informovanost zprostředkovaná zástupci této školy a výchovným poradcem naší školy.

S Technickými službami města Velká Bíteš spolupracujeme při každoročních jarních akcích Den Země a Ukliďme svět, podporují vzdělávací akce pro pedagogy, napomáhají při soutěži ve sběru papíru nebo při údržbě okolí školy.

Lesy města Velké Bíteše poskytují m.j. materiál pro výzdobu školy v předvánočním čase. Operativní je spolupráce s bítešskou poliklinikou, ať už s lékařkami pediatryněmi nebo se závodním lékařem.

Druhou skupinu tvoří partneři v oblasti sportu a dalších pohybových aktivit.

Mládežnická družstva FC Spartak Velká Bíteš pravidelně od podzimu do jara využívají velkou školní tělocvičnu, škola má naopak od jara do podzimu kdykoliv přístup na obě fotbalová hřiště. Také TJ Spartak Velká Bíteš při organizaci některých turnajů využívá uvedenou tělocvičnu. Tuto zimu v ní budou trénovat také mladí tenisté, pro zimní přípravu ji využívali hráči baseballového klubu Orli Velká Bíteš.

Mighty Shake Zastávka je taneční a lifestylová skupina, která nabízí týdně 6 hodin pohybové aktivity pro děti od 1. po 9. ročník v malé tělocvičně. O její kvalitě svědčí zisk titulu mistrů světa ve Street dance show formacích na Mistrovství světa 2011 ve slovinské Lublani na přelomu měsíce září a října.

Škola jako člen Asociace školních sportovních klubů využívá finančních pobídek této organizace pro zajištění účasti na školních sportovních soutěžích v atletice, košíkové, kopané, florbalu, vybíjené nebo přespolním běhu od okrskových, přes okresní až po krajská kola.

Dlouholetou činností , která je vedena především v rámci aktivit školní družiny, se mohou pochlubit mladí členové folklorního souboru Bítešan. Těžko si bez jejich účasti dovedeme představit hlavní program bítešských hodů, stejně jako tradiční listopadový pořad s názvem Na bítešském jarmarku, který shlédnou v předpremiéře všichni žáci (letos 560) naší školy.

Třetí oblastí je spolupráce se zahraničními partnery.

Již osmým rokem pokračují vzájemná setkávání se žáky a učiteli ze Základní školy Jozefa Gregora Tasovského v Senci, která patří počtem asi 1000 žáků mezi největší školy na Slovensku. Pro letošní rok máme připraveno celkem 6 společných akcí. První již proběhla pobytem 25 členné skupiny žáků a učitelů ze Sence 14.-16. října t.r. na naší škole. Další budou zaměřeny na poznávání západního Slovenska, environmentální tematiku a sport. Na některých činnostech se spolupodílí také senecká ZUŠ.

Účastníkem těchto aktivit by měla být i dříve spolupracující maďarská Radnóti Miklós Altalános Iskola z Györu.

Připravuje se možnost rozvíjet kontakty se školou v partnerském městě Torrevecchia Pia v severní Itálii.

První kroky byly učiněny v navázání kontaktu s Huntington School ve městě York v severní Anglii.

Jedním ze směrů dalšího rozvoje zahraniční spolupráce je získání partnera pro výměnné pobyty žáků školy. Mělo by se jednat o německy nebo anglicky hovořící země. Nápomoc i z řad čtenářů Zpravodaje je vítána.

Poslední čtvrtá oblast nemá jasnou specifikaci.

Jedná se ale také o neméně významné, většinou dlouhodobé kontakty a partnery. Podporu výuky anglického jazyka zajišťuje Jazyková přípravka Brno, tuto službu využívají žáci jak I. tak i II. stupně především formou rozšiřující konverzace.

Již druhým rokem kooperujeme s Dětskou Mensou ČR formou Klubu šikovných dětí, který je určen především pro talentované děti, v letošním roce pro žáky 4. až 7. ročníku. Řadíme se mezi 16 základních škol v republice, které s tímto sdružením aktivně spolupracují. V tomto školním roce se účastníme Logické olympiády.

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) na brněnském Mendlově náměstí a velkomezíříčská pobočka žďárské PPP napomáhají jako školská poradenská zařízení především při diagnostice poruch učení a chování. Odborně se podílejí na náplni stmelovacích třídenních internátních pobytů žáků 6. ročníku na začátku školního roku. Letos se realizovalo v rekreačním zařízení Nesměř v údolí řeky Oslavy u Velkého Meziříčí.

Speciální pedagogické centrum (SPC) v Jihlavě pomáhá především smyslově nebo tělesně handicapovaným žákům.

Logopedickou péči, kterou běžně jiné základní školy nenabízejí, využívají i děti z mateřských škol. Zájem ze strany rodičovské veřejnosti je poměrně značný. Supervizi vykonává klinická logopedka.

Spolupráce s pobočkou Státního okresního archivu ve Velké Bíteši probíhá již tradičně v šestém ročníku. Žáci jsou zde seznamováni s funkcí a významem archivu v rámci učiva o písemných pramenech historie. V rámci historického kroužku žáci pracují s archiváliemi mapujícími historii našeho regionu 20. století.

Díky Ing. Dagmar Rýdlové (www.dys-baba.cz) jsme se stali pilotní školou v ověřování zcela originálního programu pro výuku cizích jazyků dětí s vývojovými poruchami učení. Tento projekt získal opakovaně stříbrnou medaili na 2. světovém poháru vynálezů na Taiwanu.

Manželé Axmanovi a jejich spolupracovníci z tasovského sdružení Slepíši umožňují zcela originální formou dětem nahlédnout do světa nevidících spoluobčanů. Jejich projekt s názvem Hele lidi je velice interaktivní a prožitkový. Axmanova technika modelování (ATM) je zcela unikátní v celosvětovém měřítku.

Ve vazbě na budoucí výstavbu dvou domů na ulici Jihlavská jsme dali prostor pracovníkům sdružení Domov bez zámku na přiblížení života jejich mentálně handicapovaných klientů, kteří by se měli stát v příštích letech našimi spoluobčany.

BcA. Roman Zmrzlý, Dis. dlouhodobě koordinuje a obsahově zajišťuje projekt Film a škola především pro žáky 9. ročníku. Jeho součástí jsou také přednášky průřezem přibližující českou i světovou kinematografii.

Paní Erika Bezdíčková prožila více než rok ve vyhlazovacím táboře Treblinka. Při svých přednáškách pro žáky 9. ročníku je seznamuje s holocaustem, popisuje přežívání v koncentračním táboře, později v pracovních táborech v Německu a pochod smrti, z něhož se jí podařilo s přítelkyní uprchnout. V dnešní době oprašování neonacistických myšlenek těžko nahraditelné působivé osobní svědectví o hrůznosti zcestné ideologie.

Občasné přednášky RNDr. Josefa Hájka, CSc. přibližují především žákům vyšších ročníků moderní dějiny po 2. světové válce v kontextu s naším regionem.

Společně se Základní školou Matice školské 3, České Budějovice realizujeme projekt Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole. Zde se uplatňuje tzv. metoda CLIL, což je výuka některého předmětu (u nás matematiky) převážně v cizím jazyce.

V oblasti environmentální výchovy těsně spolupracujeme se školským zařízením pro zájmové a další vzdělávání Chaloupky o. p. s. a jejich pobočkou Střediskem ekologické výchovy (SEV) Ostrůvek Velké Meziříčí.

Místní oddělení Policie ČR i Preventivně informační skupina PČR ze Žďáru nad Sázavou napomáhají především v oblasti prevence sociálně patologických jevů a v dopravní výchově. Za zmínku určitě stojí spolupráce s Pionýrskou skupinou Velká Bíteš (LT Prosatín) nebo brněnským Centrem volného času Lužánky, kteří organizují další mimoškolní aktivity pro naše žáky.

Studenti Taneční konzervatoře Brno se svými pedagogy patří mezi ty, se kterými pravidelná spolupráce teprve začíná. Zcela spontánní a pozitivní reakce našich žáků na jejich působivá vystoupení potvrzují správnost zařazení tanečního žánru do pravidelné nabídky pořadů pro žáky naší školy.

Výčet partnerů není vyčerpávající, přesto jejich počet jasně naznačuje, že spolupráce umožňuje škole výrazně posílit spektrum činností, které podporují nejenom pestrost, ale také kvalitu vzdělávání a výchovy, za což patří poděkování všem těm desítkám spolupracovníků, kteří jsou škole příznivě nakloněni.

Vážení čtenáři, s blížícím se zimním slunovratem si dovoluji jménem svým a jménem svých spolupracovníků pedagogů i nepedagogů popřát příjemně strávené Vánoce v rodinném kruhu a následně šťastný nový rok.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš