Velká Bíteš

Jarní koncert u druháčků

Hudba jako součást umění a kultury působí celkově na rozvoj osobnosti každého žáka, proto po celý školní rok, nejen v hudební výchově, budujeme u dětí kladný vztah k hudbě, aby ji uměly patřičně vnímat, naslouchat, nezasahovat do projevu druhého.

0537.jpg0538.jpg 0539.jpg
Rozvíjíme jejich pěvecké i pohybové schopnosti a dovednosti, hudební rytmus,... Poznávají hudební nástroje (vizuálně, poslechově), také je seznamujeme se základními teoretickými hudebními pojmy přiměřeně náročné k jejich věku.

Kromě absolvování celoškolních příležitostných kulturních akcí (výchovný koncert, Bítešský jarmark,...) jsme si 3. června 2010 uskutečnili v rámci vyučování vlastní malý hudební koncert našich šikovných muzikantů - spolužáků, kteří navštěvují Základní uměleckou školu ve Velké Bíteši, zvaný „Jarní koncert“.

Třída se změnila v „koncertní sál“ vyzdobený obrázky hudebních nástrojů. Všichni posluchači dostali program koncertu. Našim muzikantům byl poskytnut prostor pro jejich samotný hudební projev, ve kterém nám představili svůj hudební nástroj, na který zahráli krátkou skladbičku od známých či méně známých autorů, nebo písničku jako na skutečném koncertě.

Viděli jsme a slyšeli zaznít klavír (varhany), zobcovou flétnu, kytaru, harmoniku a „vznešené“ violoncello.

S malou nebo větší trémou se všichni velice snažili a opravdu se jim dařilo. Poslouchat jejich milý hudební projev, dívat se na snaživé účinkující, kterým to s jejich nástrojem moc slušelo, protože byli slavnostně oblečeni, byl, jak se říká, balzám pro uši i oči. Na koncertě jsme vyslechli lidové a umělé písně v podání instrumentálních i vokálních činností. Mezi druháčky jsou odvážní a výborní muzikanti i zpěváci.

Za jejich snahu a náš divácko - posluchačský příjemný zážitek dostali děkovný list (diplom). Protože tento koncert jsme všichni pojali jako skutečnou „kulturní akci“, většina diváků – posluchačů byla vhodně ustrojena.

Také se, jak se patří na kulturním představení, slušně chovala. Chválíme je za to. Po koncertě jsme v hudebním duchu pokračovali v těchto předmětech: v hudební výchově jsme zopakovali hudební teorii (psaní houslového klíče, druhy not, rytmus,...), v českém jazyce tvořili synonyma, antonyma, určovali druhy slov, druhy vět, ad. a to vše se slovy, větami na hudební téma. Matematika obsahovala příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení v notičkách, slovní úloha se taktéž týkala not.

Žáci plnili úkoly v libovolně utvořených dvojicích, skupinkách, vzájemně si radili. Zvláště hudebníci byli „důležití“ při pomoci ostatním s úkoly týkajících se hudební teorie. Samozřejmě během dne jsme společně zpívali známé písničky.

Závěr byl, jako obvykle při většině projektových dnech, nejzábavnější činností. Děti si zahrály oblíbenou hru pexeso s obrázky hudebních nástrojů. Následující den si děti ještě připomněly hudební nástroje kolorovanou kresbou. Opět byly všechny vydařené a nyní nám zdobí třídu.

Mgr. Ilona Lišková

0540.jpg0541.jpg0542.jpg0543.jpg0544.jpg0545.jpg0546.jpg0547.jpg0548.jpg