Velká Bíteš

Jaký byl školní rok 2008/2009?

Podobně jako v předchozích letech pořádala Základní škola Velká Bíteš v průběhu právě ukončeného období školního vyučování školního roku 2008/2009 desítky různých mimoškolních aktivit zasahujících do mnoha oblastí. Všechny jsou dle mého názoru nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání, je na místě poděkování všem organizátorům z řad pedagogických i externích spolupracovníků.
V následujících řádcích se pokusím o jakýsi generalizovaný průřez, který rozhodně nechce být úplným výčtem realizovaných činností.

Velice pěkného úspěchu dosáhla Kristýna Hamříková ( 7.roč.), která se probojovala do celostátního kola zeměpisné soutěže Eurorébus, Leoš Fronc (6. roč.) získal 3.místo v krajském kole zeměpisné olympiády, Jana Rambousková (9. roč.) se umístila na 8. místě v kraji Vysočina v matematické olympiádě. Okresní kola v olympiádách z angličtiny, češtiny, přírodopisu, dějepisu a recitaci absolvovalo několik dalších žáků.

Pěkná umístění v krajských a okresních sportovních soutěžích našich florbalistů, basketbalistů, fotbalistů a atletů, ale také nejmenších hokejistů dokazují, že pohybové aktivity patří mezi priority bítešské základní školy. Nejúspěšnějším reprezentantem školy byl všestranně pohybově nadaný Jan Loukota (9. roč.). Více než 160 žáků prošlo v tomto roce kurzem základních lyžařských dovedností, 120 dětí 3. a 4. ročníku absolvovalo kurz plavání.

Návštěvy a případná organizace výchovných koncertů v prostorách základní umělecké školy, bítešského kostela nebo kulturního domu se prolínaly celým školním rokem. Pravidelné výjezdy především do brněnských kamenných divadel v dopoledním, odpoledním i večerním čase, realizace projektu "Film a škola" projekcí více než 10 filmů v bítešském kině, besedy se zajímavými lidmi, za všechny mohu jmenovat jednoho z protagonistů Muzejního spolku Velkobítešska RNDr. Josefa Hájka, CSc., nebo knihovnicky laděná Noc s Andersenem pro nejmladší děti, naplňovaly oblast kulturního vyžití našich více než 630 žáků.

Desítky exkurzí do místních průmyslových podniků, městského muzea, úřadů, ale také do bližších i vzdálenějších míst jako jsou Dukovany, Slavkov u Brna, Terezín, Lidice, brněnské planetárium a muzeum Anthropos, ale také Vídeň, rozšiřovaly obzor poznání našich žáků. Do této oblasti spadají tradiční zahraniční výjezdy do Francie, Velké Británie nebo na Slovensko v rámci mezinárodní spolupráce mezi školami nebo při realizaci sportovních aktivit. Samostatnou kapitolou je velice intenzivní různorodá spolupráce s partnerskou školou J. G. Tajovského v Senci u Bratislavy.

Kurzy první pomoci, které jsme již po několikáté organizovali ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému kraje Vysočina pro žáky 8. ročníku, jsou dobrou průpravou pro život našich absolventů.

Webové stránky školy přiblíží zájemcům tyto a další aktivity podrobněji.

Tím bych mohl základní výčet ukončit. Jednu činnost, která se děje přímo ve škole a je poměrně nestandardní, však ještě uvedu. Pomalu se stává tradicí, že žáci 9. ročníku vítají ve škole na začátku školního roku své nové nejmenší spolužáky z prvních tříd. Ti jim potom v průběhu školního roku při různých příležitostech ukazují, co všechno již zvládají.

V předposlední den školního roku se potom prvňáci s těmi nejstaršími loučí.

Závěrem chci jménem svým a svých kolegů popřát nejenom našim žákům příjemně strávené dva letní prázdninové měsíce.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš