Velká Bíteš

Projekt - Příroda Velké Bíteše

ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579 uspěla při získání prostředků na realizaci projektu Příroda Velké Bíteše a okolí jako zdroj informací pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Tento projekt byl podán v rámci grantového programu kraje Vysočina pro rok 2007: Životní prostředí - zdroj bohatství Vysočiny, který podporuje projekty v oblasti environmentální osvěty (environmentální - týkající se životního prostředí).

Ukázka vzorků horninKřovský lom - geologický výklad
Přednáška - Chráněná území v okolí Velké Bíteše


Hlavním realizátorem a garantem projektu je základní škola, spolupracujeme i s řadou jednotlivců a organizací. Na realizaci projektu se podílí Muzejní spolek Velkobítešska, Klub kultury, prostředky poskytlo i město Velká Bíteš.

Vycházeli jsme z toho, že je nedostatek ucelených informací o přírodě zdejšího regionu. Chtěli jsme také využít bohatých zkušeností naší školy s přípravou exkurzí a přednášek.

Cílem projektu je osvětovou činností v rámci environmentální výchovy seznamovat děti, mládež a občany s přírodou města a blízkého okolí. Z konkrétních akcí se jedná o přednášky a exkurze, vytvoření tištěných propagačních materiálů s informacemi o zdejší přírodě, tvorbu CD s databází fotografií a prezentacemi, využitelnými ve výuce na školách, přípravu internetových stránek a výstavu fotografií s tématem příroda Velké Bíteše a okolí.

Projekt je ve fázi, kdy jsme realizovali již 3 přednášky a 2 exkurze. První přednáška, která byla zaměřena na chráněná území v okolí Velké Bíteše, se setkala s ohlasem, rozproudila se i zajímavá diskuse o ochraně přírody. Navazovala na ni exkurze na vybraná chráněná území. I ta byla úspěšná, účastníci se seznámili s nejbližšími zvláště chráněnými územími v okolí a dokonce se nám podařilo, i přes pozdní termín akce (začátek října), pozorovat například kudlanky nábožné u Kuřimské Nové Vsi nebo kvetoucí koniklece velkokvěté na přírodní památce Špilberk u Náměště nad Oslavou. Zajímavé rovněž bylo seznámení s nejbližším chráněným územím - přírodní památkou Olšoveček, což je dvojice rybníčků a úsek Pucovského potoka mezi nimi v lesním komplexu u Jindřichova, představující útočiště ohrožených druhů ryb a obojživelníků.

Další přednáška byla zaměřena na mineralogické a geologické zajímavosti v okolí Velké Bíteše. RNDr. Josef Hájek nás seznámil se zvláštnostmi neživé přírody v našem okolí. Promítány byly např. fotografie ukazující zdejší minerály, využití hornin, objevy krasových jeskyní. Zájemci si po přednášce ještě prohlédli expozici minerálů v muzeu. V sobotu 20. října na přednášku navazovala exkurze se stejným podtitulem. I přes chladné počasí a ranní sněhovou pokrývku se zdařila. V křovském lomu RNDr. Hájek popsal geologické procesy, které formovaly zdejší horniny. Dozvěděli jsme se o bítešské ortorule, nasbírali vzorky pyritu, epidotu a dalších minerálů. Exkurze pokračovala vycházkou z Jestřabí do Jasenice. Cesta vedla jedním z nejhezčích úvozů v okolí s impozantními stromy, naším cílem ale byly tzv. jezevčí díry a stříbrná štola. To byla totiž místa, kde se dříve těžil mramor a minerály s obsahem olova a zinku. Každý z účastníků se přesvědčil, že stříbřitý galenit může leckdo považovat za „stříbro“. O překvapení se také postaraly ještě kvetoucí rostliny, s nimiž se ve zdejší krajině moc nesetkáme, a to hořeček brvitý a lýkovec jedovatý. U Jasenice jsme navštívili lokalitu s výskytem grafitu a úspěšným sběrem drůz krystalů křemene různých odrůd naše exkurze skončila. Poutavá přednáška Mgr. Vlastislava Káni byla zaměřena na zajímavou skupinu savců, kteří dokáží létat, a to na netopýry. Dozvěděli jsme se o druzích s nimiž se můžeme setkat v okolí Velké Bíteše, že se netopýři orientují pomocí echolokace, zimují ve starých štolách a štěrbinách, živí se výhradně hmyzem, všechny druhy jsou zákonem chráněné a řadu dalších zajímavostí z jejich života. Poučné rovněž byly informace o způsobech výzkumu netopýrů.

Co se ještě v rámci projektu uskuteční?

Budou to přednášky s promítáním:

- Příroda Velké Bíteše - rostliny, živočichové (Mgr. Pavel Holánek), čtvrtek 15. 11. 2007 od 18:00 v Městském muzeu
- Výstava fotografií - Příroda Velké Bíteše spolu s vyhodnocením projektu Příroda Velké Bíteše, čtvrtek 29. 11. 2007 od 18:00 hod. rovněž v Městském muzeu.

Dále máme zpracovány materiály k letákům, které se připravují pro tisk a chystáme podklady na webové stránky. Pro školy z okolí bude určeno CD s fotografiemi a prezentacemi.

Tímto projektem chceme upozornit na to, že příroda kolem nás může být velmi zajímavá. Jestli se o ní chcete dozvědět něco více, přijďte na některou z našich dalších akcí.

Mgr. Pavel Holánek
ZŠ Velká Bíteš

Koniklec velkokvětý, PP ŠpilberkŠ?astný nálezce galenitu Ukázka vypreparovaných uhynulých jedinců netopýrůVyprávění o netopýrech
Účastníci exkurze u přírodní památky Pláně Kudlanka nábožná - Kuřimská Nová Ves